Monday, August 24, 2015

570 Did truthful, forbearing, patient, discriminating, dispassionate, God devotee YudhishThira gamble betting his employees or his slaves? क्या सत्यवान, क्षमावान, सहनशील, विचक्षणाशील, दैवभक्त युधिष्ठिर, शकुनि से द्यूत में अपने नौकरों को बॆट्टिंग किया या अपने स्लेव्स को बॆट्टिंग किया ? మన సత్యవాన్, క్షమావాన్, సహనశీల, విచక్షణాశీల, దైవభక్త ధర్మరాజుగారు శకునితో ఆడిన జూదంలో తన నౌకర్లను పణంగా పెట్టాడా లేక బానిసలను పణంగా పెట్టాడా ?


What sort of man are you? Of all the incidents of Yudhisthira's life, you remember only his seeing hell. You don't remember his truthfulness, his forbearance, his patience, his discrimination, his dispassion, his devotion to God.' I was about to say many more things, when Hriday stopped my mouth. After a little while Jatindra left the place, saying he had some other business to attend to. It isn't good to be clever. The crow is very clever, but it eats others filth.'
... At my blog No.Click to go to http://sankaracharyayb.blogspot.com/search/label/008', Shri Ravi commented as under (part of the comment is quoted below) citing what Shri Ramakrishna Paramahamsa said to one of his devotees by name Jatin :--

This made me very angry. I said to him: 'What sort of man are you? Of all the incidents of Yudhisthira's life, you remember only his seeing hell. You don't remember his truthfulness, his forbearance, his patience, his discrimination, his dispassion, his devotion to God.' I was about to say many more things, when Hriday stopped my mouth.

After a little while Jatindra left the place, saying he had some other business to attend to.

2.It isn't good to be clever. The crow is very clever, but it eats others filth.'

3.The right intelligence is that through which one attains God; but the intelligence that enables one to become a deputy magistrate or a lawyer, or to acquire a house, is a mean intelligence. It is like thin and watery curd, which merely soaks flattened rice but does not add any flavour to it. It is not like thick, superior curd. But the intelligence through which one attains God is like thick curd." ...


ybrao-a-donkey's humble views. You need not agree with me. You have every right to express your views and criticise me. Welcome. वैबीराव गधे के विनम्र राय। आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। आप को अपने अभिप्रायों को व्यक्त करने के और मुझे खुरदा पकडने के सभी हक हैं। स्वागत. వైబీరావు గాడిద వినమ్ర వ్యాఖ్య. మీరు నాతో ఏకీభవించవలసిన నిర్బంధం లేదు. మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే స్వేఛ్ఛ, నన్ను విమర్శించే అన్ని హక్కులు మీకున్నాయి. స్వాగతం.
Just as people are afraid of exploring and speaking truth about Ramakrishna Paramahamsa, and Swami Vivekananda, people are equally afraid of thinking or exploring about YudhishThira (dharma rAja). Shri Ramakrishna Paramahamsa in the above quote, is very convinced about the discriminative abilities of Yudhishthira. This is probably because his convictions are based on anecdotes he heard from preachers and discoursers (ప్రవచనకర్తలు प्रवचनकार). We shall see from Vyasa's Sanskrit Mahabharata:-
Vyasa MahabhArata , Sabha Parva (Book 2 dealing with Assemblies), Chapter 85 (deals with the betting and gambling process between YudhishThira and Sakuni), verses 17 to 19.

Sanskrit verses in Roman Script.

Satam dAsI sahasrANi taruNyO hEma bhadrikAha
kambu kEyUra dhAriNyO nishka kamThyaha svalamkritAha

mahArha mAlyAbharaNAha suvastrAs candanOkshitAha
maNIn hEma ca bibhratas catuh shashTi viSAradAha

anusEvAm carantI mAh kuSalAn nritta sAmasu-
snAtakAnAm amAtyAnAm ragnAm ca mama SAsanAt.
E tad rAjan mama dhanam tEna dIvyAm aham tvayA.

శతం దాసీసహస్రాణి తరుణ్యో హేమభద్రికాః।
కంబుకేయూరధారిణ్యో నిష్కకంఠ్యః స్వలంకృతాః॥ 2-85-17

మహార్హమాల్యాభరణాః సువస్త్రాశ్చందనోక్షితాః।
మణీన్హేమ చ బిభ్రత్యశ్చతుఃషష్టివిశారదాః॥ 2-85-18

అనుసేవాం చరంతీమాః కుశలా నృత్తసామసు।
స్నాతకానామ్ అమాత్యానాం రాజ్ఞాం చ మమ శాసనాత్।
ఏతద్రాజన్ మమ ధనం తేన దీవ్యాంయహం త్వయా॥ 2-85-19

In dEvanAgari script
शतं दासी सहस्राणि तरुण्यो हेम भद्रिकाः
कंबु केयूर धारिण्यो निष्क कंठ्यः स्वलंकृताः

महार्ह माल्या भरणाः सु वस्त्राश चंदनोक्षिताः
मणीन् हेम च बिभ्रत् यश चतुः षष्टि विशारदाः।

अनुसेवां चरंतीमाः कुशलान कृत्त सामसु-
स्नातकानाम अमात्यानां राज़ञां मम शासनात।

ए तद राजन मम धनं तेन दीव्यां अपं त्वया।


ENGLISH TRANSLATION OF THE ABOVE SANSKRIT VERSES BY KISHORE MOHAN GANGULY, slightly modified by me.
Yudhishthira said,--‴I have a hundred thousand serving-girls, all young, and decked with golden bracelets on their wrists and upper arms, and with coins round their necks and other ornaments, adorned with costly garlands and attired in rich robes, daubed with the sandal paste, wearing jewels and gold, and well-skilled in 64 arts, especially versed in dancing and singing, and who wait upon and serve at my command the celestials, the Snataka Brahmanas, and kings. With this wealth, I will stake with you !‴

How did 11th Century CE Telugu translator of Mahabharata, the great Nannaya mahAkavi handled this scene? నన్నయగారు శ్రీ మదాంధ్ర మహాభారతం, సభా పర్వంలో దీనిని ఎలా అనువదించారు.

వ. ఇట్లు యుధిష్ఠిరుండు బద్ధమత్సరుం డయి పెఱిగి యొండొండ యొడ్డుచు నిష్కసహస్ర భరితానేకాయుత కుండమండితంబు లయిన సువర్ణ భాండాగారంబులును, వజ్రవైదూర్య మరకత మౌక్తి కనీల ప్రవాళ పద్మరాగాది వివిధ శుద్ధ విపుల రత్న పరిపూర్ణంబు లైన రత్న భాండాగారంబులుం, బ్రత్యేకంబ పంచ ద్రోణ కాంచన సంచితంబు లయిన చతుశ్శత నిధులును మణికింకిణీ జాలాలంకృతంబు లయిన యసంఖ్యాతహయయూధంబులును, జాతరుప వరూథంబులుం, గనక కక్ష్యాకుథసనాథంబు లయిన మదాంధగంధసింధుర సందోహంబులుం, బరార్థ్యరత్నభూషితంబు లయిన యోషిత్సహస్రంబులును, ననుదినాతిథిజన భోజనపాత్ర హస్తులయిన శతసహస్ర పరిచారకులును నర్జునునకు జిత్రరథుం డిచ్చిన గంధర్వహయంబులందొట్టి దుగ్ధపాన శాలితండులఖాదనంబులం బెరుఁగుచున్న జాత్యశ్వా నేకాయుతంబులు, నజావి గోమహిష ఖర రాసభనివహంబులు నొక్కొక్క యొడ్డునన యొడ్డి యోటుపడినం జూచి విదురుండు ధృతరాష్ట్రునకు రహస్యంబున నిట్లనియె. 177


Vyasa, in Chapter 85 of Book 2 (Sabha parvam, Adhyayam 85) used 40 verses to describe how betting between Yudhishthira and Sakuni. Vyasa maintained a depictive drama. Nannaya, disposed off the whole process in seven lines of prose given above. Nannaya wrote yOshita sahasrambulu which means 1000 girls. Vyasa's verse 2-85-18 mentions 100,000 girls. Vyasa described them as apart from being decorated, and adorned, as experts in 64 arts. Nannaya condensed everything. Nannaya used one attribute to describe Yudhishthira: "baddha matsarunDu" = "one who is bound by envy". In my humble opinion, Nannaya should have either adhered to original of Vyasa or alternatively used the adjective "durASA baddhunDu" = "one who is bound by greed" which aptly describes YudhishThira's State of Mind at that time. Anyway these are all minor abherrations. It will be suffice to say that those who want to explore probable facts and truths should analyse Vyasa Mahabharata instead of depending on Indian Language translations.

Why I am writing this is, All India Radio (AkASa vANi), Vijayawada Station, is every Friday morning at 9.30 broadcasting a Mahabharata analysis program based on Telugu Bharatam. Better thing ought to have been: comparing both Vyasa and Andhra Mahabharatas.

Back to wreckless betting of 100,000 girls made by Yudhishthira: As ybrao-a-donkey my mind thinks on behalf of the working class. Okay, let Yudhishthira bet himself, his own brothers including his step-brothers, their common wife. We shall concede his right for the time being. But does Yudhishthira have a right to gamble with the lives of servant girls? Are they slaves? Are they bettable commodities?

Now, our Great Preacher Ramakrishna Paramahamsa says that Yudhishthira's truthfulness, his forbearance, his patience, his discrimination, his dispassion, his devotion to God were not seen by the visitor Hriday or Jatin.

This is not the sole instance of Yudhishthira lacking discriminating abilities, particularly when he is caught by covetousness a la Dhritarashtra. These negative instances outnumber the instances where Yudhishthira acted with equanimity and justice. One such rare positive instance is Yaksha prasnalu (Yaksha's Questions) episode in the Book of Forests (Aranya Parvam). These yaksha prasnalu were already dealt with in our blog post No. 153. Click to go to http;//problemsoftelugus.blogspot.com/search/label/153'. (To continue. सशेष. ఇంకా కొనసాగించాలి.)

4 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  3. Reason for deleting the above comment: A Business spam link to some betting sites. NOT related to any of the subjects of our blog.

    ReplyDelete

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.