Wednesday, February 4, 2015

418 Can a Communist Party / Marxist Party have Regional/Religious/Casteist sentiments?


 418  क्या एक मार्क्सवादी पार्टी को रॆलिजियस, प्रांतीय, जातिवाद (केस्टियिस्ट) भावनाएँ रह सकते ?
౪౧౮ ఒక మార్క్సిస్టు పార్టీకి మత, కుల, భాషా, ప్రాంతీయ భావనలు, ఉద్వేగాలు ఉండవచ్చా?
 

In the context of the advent of separate Telangana, The CPI-M party has also formed two separate units for Telangana and Andhra Pradesh States.  Consequently, it seems that they decided to rename the Hyderabad edition of Prajasakti daily as 'Nava TelangANa'.   Ownership also might have changed.  Anyway, this triggered a minor controversy.  Whether Communist/ Marxist parties have organs such as news-papers and TV channels with Regional names?

A Marxist party is supposed to have goals of establishing a rule of proletariat (A Government of the Working Party).  It is not supposed to have regional or linguistic or religious or casteist, or some other, or some other sentiments.  Name ought reflect people and their great power.   Is this idea relevant?


When I saw the change of name- news in papers, instantaneously these questions have risen within me, and started tantalising me.  Immediately, I wanted to anayise the issue, but I could not implement the idea into action, because I was enamoured with Carnatic and Hindusthani Music.  

Fortunately(??), this task of analyses, has been done by Respected Ranganayakamma gAru with great gusto.     I am giving an approximate English and Hindi translated gist, for the benefit of National, International readers.


Here is the link of Andhra Jyothi Telugu daily , to those who wish to read the original janavAkyam penned by her.   Click to go to: 

http://www.andhrajyothy.com/Artical.aspx?SID=82001&SupID=26


పేరు మార్చుకోండి- రంగనాయకమ్మ (03-Feb-2015) .    नाम बदलीये।  -रंंगनायकम्मा.  Change the name - Ranganayakamma.    

‘ప్రజాశక్తి’ పత్రిక పేరు ఇప్పుడు ‘నవ తెలంగాణ’గా మారబోతుందా? ఎందుకూ? పేరు మార్పు మీద మీమాంస అక్కర లేదనీ, ఇప్పుడు పరిస్తితులు మారాయి గనక పత్రిక పేరు మారుతోందనీ తెలకపల్లి రవి వివరించారు (జనవరి 29, ‘ఆంధ్రజ్యోతి).
Is Prajasakti newspaper's name going to change as 'nava telangANA' ?  Shri Telkapalli Ravi explained in January 29, Andhra Jyothi, that there is no need of dissection now, and that as circumstances have changed, the name of the news paper is changing.

ఇప్పుడు పరిస్తితులు మారాయా? కొత్త తెలంగాణలో వర్గాలు లేవా? అక్కడ శ్రామిక వర్గం లేదా? వర్గ పరిస్తితులన్నీ మాయమై అక్కడ సమసమాజం స్తిరపడిందా?
Have the circumstances changed?  Are there no classes in TelangANa now?  Have all the class distinctions disappeared and did equitable society stabilise there?

क्या परिस्थिती अभी बदल गया?  क्या, अभी तॆलंगाणा में वर्ग नहीं हैं?  क्या सभी वर्ग विभेद परीस्थितीयों अतर्धान हो कर, वहा समता समाज स्थित हो गया?


‘ప్రజాశక్తి’ పేరులో వున్న ప్రజ ఎవరు? ఆ ప్రజ శ్రామిక ప్రజ. పాలిత ప్రజ. వర్గ శక్తే ప్రజాశక్తి- ఆ వర్గమే కొత్త తెలంగాణలో అంతరించిందా? అన్ని ప్రాంతాలలోనూ యాజమాన్య శ్రామిక వర్గ భేదాలు నిన్నటిలానే ఉన్నాయి. మార్క్సిస్టుగా పేరు పెట్టుకున్న పార్టీ, తన లక్ష్యాన్ని వర్గాల దృష్టితో చూస్తుందా, ప్రాంతాల దృష్టితో చూస్తుందా?
Who are the people in the name 'prajASakti'?  Those people were working people.  People who were ruled.  The power of working class, is the 'prajASakti'.  Did that class disappear in telangANA?  The class differences between the ownership class and the working class exist, as they were earlier.  The party which named itself as 'Marxist', does it see its goal from the perspective of classes or from the perspective of regions?

प्रजाशक्ति में जन कौन है ? वे जन श्रामिक जन थे।  पालित जन थे।  वर्ग शक्ती ही प्रजाशक्ती है।  क्या, उस (श्रामिक) वर्ग अभी तॆलंगाणा में अंतर्हित हो गया?  सभी इलाकाओं में, याजमान्य श्रामिक वर्ग विभेद उसी स्थिती में हैंं।  जिस पार्टी अपने को मार्क्सिस्ट पार्टी नाम दिया है, अपने लक्ष्य को वर्ग दृष्टिकोण से देखेगा या प्रांतीय दृष्टिकोण से देखेगा?మార్క్సిస్టు సిద్ధాంతాన్ని చేపట్టిన ప్రారంభ కాలంలో, ఉమ్మడి పార్టీ, తన పత్రిక్కి ‘ప్రజాశక్తి’ పేరు పెట్టుకోవడం సరైన పని. కానీ ఆంధ్రా-తెలంగాణలు కలవాలనే దృష్టితో ఆ పార్టీ తన పత్రిక పేరుని ‘విశాలాంధ్ర’గా ప్రాంతాల పేరుతో మార్చడం మొదటి తిరోగమనం. ఉమ్మడి పార్టీనుంచి చీలిన కాలంలో ‘ప్రజాశక్తి’ పేరుని తిరిగిపెట్టుకొన్న మార్క్సిస్టు పార్టీ, ఇప్పుడు తెలంగాణపేరుతో ప్రాంత దృష్టికి మారడం, మరో          తిరోగమనం!
It should have been the right thing for the Combined party, to name its newspaper as 'prajASakti', in the early days of adopting the Marxist theory.   The first retro-movement was to name the paper as 'ViSAlAndhra (Expansive Andhra)' , a name which indicates 'Region', with a view that both Andhra-telangANA join.  The Marxist Party, which parted its ways from the old combined party, at that time, named its newspaper 'prajASakti' , now shifting to telangANa with a regional perspective, is retrogression!

मार्क्सिस्ट सिध्धांत को हाथ में लेने के प्रथम दिनों में ही, अविभक्त (कम्यूनिस्ट) पार्टी, अपने अखबार को  ' प्रजाशक्ती '  नाम देना समुचित रहता था।  प्रथम तिरोगमन यह था कि, अखबार को  ' विशालांध्रा ' नाम देना, जिस नाम एक प्रांत को सूचित करता है।  उस अवसर पर , आशा था कि दोनों  आंध्रा और तॆलंगाणा मिल जायेगे।  जब समैक्य कम्यूनिस्ट पार्टी विभजित हुआ, और मार्क्सिस्ट पार्टी आविर्भाव हुआ, तब उस पार्टी सही ढंग से अपने पत्र को  'प्रजाशक्ति  ' नामकरण किया।  अभी, उसी पार्टी प्रांतीय दृष्टि कोण को अपना कर, अपने अखबार को  ' नव तॆलंगाणा '  नाम देना, दूसरा तिरोगमन होगा !


తనని వర్గ పార్టీగా చెప్పుకుంటూ వున్న మార్క్సిస్టు పార్టీ తన పత్రిక్కి వర్గ దృష్టిని దాటవేసే పేరు ఎలా పెట్టగలదు? ఆ పార్టీ మొదట, తన ‘మార్క్సిస్టు’ పేరు వదిలేసి ఆ తర్వాత ఏ వర్గ వ్యతిరేక చేష్టలు చేసుకున్నా అది సముచితమైన సొగసుగానే వుంటుంది. మొదటి పని, మొదట  జరగాలి.
The Marxist party, which claims to be a party of (Working) Classes, how can it give its news paper, a name which bypasses the class perspective?  It will be apt and elegant, if the party, first abandons its 'Marxist' name, and then undertake all anti (working) class acts.  First thing should take place first.

मार्क्सिस्ट पार्टी अपने को (श्रामिक) वर्ग के पार्टी कहते है।  तो, वह अपने अखबार को वर्ग दृष्टी छोडने वाले नाम कैसा दे सकते है ? यह  समयोचित और सुंदर रहेगा, कि मार्क्सिस्ट पार्टी पहले अपने  'मार्क्सिस्ट Marxist' नाम छोड कर, अनंतर सर्व (श्रामिक) वर्ग व्यतिरेक कामों में भाग लेना ।  प्रथम कार्य पहले होना ।

- రంగనాయకమ్మ -रंगनायकम्मा - Ranganayakamma.
ybrao-a-donkey's personal views:


Appropriateness of the the subdomain address of this blog http://problemsoftelugus.blogspot.com, has been tantalising me for a long time.


The object of my blog was also to highlight the problems of the poor, working class and the need for spreading the message of atheism and Marxism.  

When I started this particular blog, I already had 60 other blogs devoted to numerous subjects such as Vivekananda, Ramayana, Mahabharata, Vairagya Satakam, Bhagavad Gita, Vemana Satakam, but most of them are in English.  None was in Telugu script.   Whoever I spoke to about my blogs was asking me for something in Telugu language and Telugu script. 


At that time, Telangana movement was in full swing, with KCR & Co. daily dishing out foul language and profanities.  Google wanted minimum eight letters to permit a blog name.   Whatever name I sought, it got rejected by Google name-allocation software saying that it already existed.  Finally, I typed problemsoftelugus, which Google accepted.
Though I wanted to write only in Telugu language and Telugu script here , my natural instincts and penchant(s) revolved around all the four languages, whatever little I know-- English (international), Hindi (National), Telugu (Mother-tongue), Sanskrit + a little of Urdu (our socio-cultural scaffolding).  Thus, I converted this into a trilingual blog.  Apart from my other interests such as composing music, analysing Telugu ancient traditional poetry books (kAvyAs, itihAsas, prabandhAs, herbal cures, examination of modern medicine, denouncing homoeopathy, vAstu, jyothisham (astrology),  etc.), I have been trying to espouse the cause of working class.Criticising KCR & Cos utterances, the  aspirations of the Telangana people hijacked by  KCR & Co for its selfish ends, etc. were mainly to highlight that they should not obstruct free movement of labor across the country which is not only a fundamental right as per Article 14, but also a human right.  

This right of movement of labor is beyond boundaries- not only a small thing like State or Regional or Sub Regional boundaries, but also National and continental boundaries, oceanic boundaries.   We can see the problems which the European, North American, Australian (mostly white races!!!) are creating to obstruct the free movement of labor across this Mother Earth, in the name of immigration laws and rules.   

I have also highlighted that there should not be any obstruction to purchase of very small pieces of land and homes by such moving millions.   There is difference between land sharks, Corporates and industrialists purchasing thousands of acres and individuals buying small pieces of  less than100 yards or 900 sq.ft. flats by individuals for their genuine residential and occupational needs.  Telangana leaders seem to be opposed even to this. 


Communist Party of India (CPI), Maoists of various hues have actively sided with Telangana partitionists.  CPIM, though it did not actively support the division of the State, I believe that its complacency was not because it was (is) really neutral, but because of its friendship with Telugu Desam Party.  Actually, Communist Party, right from 1953, in the name of 'Visalandhra' and Telugu culture, blindly nurtured Telugu Regionalism, and Telangana sub Regionalism, deviating from the basic goal of promoting Equalism (I am not using the word Marxism because, there is a tendency to confuse it with the dictatorial regimes of Russia, China, Cuba, North Korea.).   NOWHERE Karl Marx advocated dictatorship of despots and tyrants.  The phrase of Marx-Angels 'dictatorship of proletariat', in my humble view meant, that there shall be a democracy involving only worker-parties, and not landlord-parties, Capitalist-parties, industrialist-parties, hereditary-parties, filmstar-led parties, cricketerled-parties.  Unfortunately, in countries like Russia, China, this term 'dictatorship of the proletariat' has been misused by despots and tyrants.  I may not be right in saying that Lenin, Stalin, Mao, Castro etc. were despots and tyrants, but their reigns ended up to be despotic and tyrannical, probably because the persons close to them were despotic and tyrannical, or because people/workers by their hero worship (owing to inadequate education , and owing to fantasies), encouraged the leaders to be despots and tyrants.

Even in democracy, we can have despots and tyrants.  If we see how Mr. Narendra Modi (earlier Sonia-Rahul), Chandra Babu Naidu, KCR & Co., YSR & Sons, Mulayam & Sons, Lalu & Co., Karuna & Sons, Gowda & Sons, Thakre & Co., ruled this country and the States in it?  Our Governments and leaders are nothing but despotic and tyrannical, in the masks of fake democracies.


While we can write a thousand pages about this, in the ultimate analyses, we can say that  labels and names we affix may not be of much importance, as long as original objectives are not given a farewell.  Of course, names may, sometimes, send wrong signals.  As Google does not allow me to change the name of this http://problemsoftelugus.blogspot.com sub-domain, I have changed the 'title of this blog' as 'Problems and Solutions'.  The problems and solutions need not be confined only to the problems of Telugu people.  The basic goal of promoting atheism and Equalism will remain.

(Incomplete, and is subject to further editing, when time is available).Today's Music.  आज के शास्त्रीय संगीत  ఈరోజు శాస్త్రీయ సంగీతం

పై ఆడియో వీడియో లో ఉన్న రాగం మార రంజని.   ౨౫వ మేళ కర్త.  ఇది జనక రాగం.  కానీ చాలా అరుదైనది.   హిందూస్థానీ సంగీతంలో నైతే అసలే లేదు.  మారుడు అంటే మన్మథుడు.  రంజని అంటే రంజింప చేసేది.  అంటే మన్మథుడిని కూడ రంజింపచేసేది.  దీనిలో సప్త స్వరాలూ ఉంటాయని పేరే కానీ,  నిజంగా ఉండేది ఆరు స్వరాలు.  షడ్జం,  చతుశృతి రిషభం, అంతర గంధారం, శుధ్ధ మధ్యమం,  పంచమం, శుధ్ధ ధైవతం, చతుశృతి ధైవతం, తార షడ్జం.  చతుశృతి ధైవతాన్నే   ' ని '  అని పలకాలి.   దీనికే శుధ్ధనిషాదం (కర్నాటక సంగీతంలో మాత్రమే) అని కూడ పేరు.  కనుక  స,రి,గ,మ, ప,ద, కోమలంద స్ట్రాంగు,స '  అవుతుంది.

ఈ ఆడియో వీడియో లో వాడబడిన తాళం ఆది తాళం (తీన్ తాళ్).    ఆవృత్తానికి ౧౬ అక్షరాలు చొప్పున స్వరాలను కూర్చటం జరిగింది.  దీనికి హిందూస్థానీ శైలిలో, మధ్యలయ, ద్రుత లయలో స్థాయిలు,  దుగుణ్  ,  చౌగుణ్ ,  లయలలో స్వర కల్పనలు, ఝాలా స్వర కల్పనలు జోడించ బడ్డాయి.    అదే సమయంలో,   ఫైల్ సైజును బాగా తగ్గించాలని,  సమయాన్ని నాలుగు నిమిషాలకు కుదించటం జరిగింది.
To see the western notation for this click.  इस के पाश्चात्य स्वर लिपि देखने के लिये, क्लिक।  దీని పాశ్చాత్య స్వర లిపిని చూడటానికి క్లిక్
http://museyb.blogspot.com/search/label/158

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.