Saturday, October 11, 2014

368 Part 1 of Carnatic Music needs 36 more mother tunes कर्नाटक संगीत के लिये और ३६ मेळकर्ताओं (थाट्स) के जरूरत है 368 కర్నాటక సంగీతానికి ఇంకా ౩౬ మేళకర్తలు అవసరం.


Carnatic Music at present has 72 mother tunes (mELakartas).  Hindusthani Music has 10 mother tune groups (thATs).  Western Music does not seem to have any rAGa system of grouping melodious tunes. కర్నాటక సంగీతంలో ౭౨ మేళకర్తలు (జనకరాగాలు, వాటిలో జన్యాలు) ఉన్నాయి.   హిందూస్థానీ సంగీతంలో ౧౦ థాట్స్ ఉన్నాయి.  పాశ్చాత్య సంగీతంలో మాధుర్యాన్ని, వాడిన స్వరాలను బట్టి రాగాలను గుర్తించటం, వాటిని వర్గీకరించటం, శాస్త్రీయ పధ్ధతిలో వాటిని సూత్రీకరించటం జరిగినట్లు కనిపించదు.  కర్నాటక సంగీతంలోని ౭౨ మేళ కర్తల పద్ధతితో పోల్చినా, హిందూస్థానీ థాట్ పధ్ధతి అసంపూర్ణమయినది అని గుర్తించక తప్పదు.

करनाटक संगीत मे ७२ मेळकर्ताएं हैं (जनक राग और उस से जन्य उपराग)।  हिंदूस्थानी संगीत मे १० थाट्स् हैं।  पाश्चात्य सगीत में माधुर्य (मॆलोडी) या उपयोगित स्वर समुदाय के अनुसार रागों के नामकरण पध्धती, वर्गीकरण पध्धती, सूत्रीकरण पध्धती मुझे नहीं दिख रहा है।  कर्नाटक संगीत मे प्रस्तुत प्रयूक्त ७२ मेलकर्ता पध्धती, हिन्दूस्थानी १० थाट पध्धति से कंपेर किये तो, हिंदूस्थानी संगीत मुझे थोडा असंपूर्ण दिखता है।


In spite of all this, I feel that Karnatic Music's 72 mElakarta System is still not adequately comprehensive.  I consider that there is place for accommodating another 36 melakartas.


అయినా కూడా, కర్నాటక సంగీతం, ౭౨ మేళకర్తలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఇంకా ఒక్కించుక అసంపూర్ణంగానే గోచరిస్తున్నది.  ఇక్కడ  ఇంకా ౩౬ మేళ కర్తలకు చోటు ఉన్నట్లుగా నాకు మనః ఫలకం పై తరచు సాక్షాత్కరిస్తూ, అశాంతికి గురి చేస్తున్నది.  అందుచేత, ఈ అదనపు ౩౬ మేళకర్తల ప్రతిపాదన తెలుగు వారి మరియు విజ్ఞులైన ఇతర పాఠకుల ముందు పెట్టుతున్నాను.

ये सब के बावजूद भी, अधिक संख्या ७२ मेलकर्ता होनेपर भी, करनाटक संगीत, मुझे थोडा असंपूर्ण गोचर होरहा है।  इसी लिये, मै यह अतिरिक्त ३६ मेल (जुम्ला १०८ मेळ) के प्रतिपादना, विज्ञ पाठक के सम्मुख मे रख रहा हूँ ।


Related Links: Click to go to Post No. 685, which is Part 2 of this post.
అదనపు వివరణ अतिरिक्त विवरण Additional Explanation

As written earlier all the three genres of Music i.e. Western Music, North Indian Hindusthani Music, South Indian Carnatic Music have only 12 notes.  This is because they have a common origin.  CarnaTic Music seems to have 16 note points, the additional 4 notes are not true independent notes.

'd' i.e. 'chatusriti rishabh' is orally pronounced as 'ga' and called suddha gAndhar in indu chakra and rishi chakra rAgAs.  Instrumentalists have no choice, they use 'chatusriti rishabh' only while meditating that it is suddha gandhAram.  These are nothing but dvi-rishabha rAgas.

'd# (d sharp)' i.e. sAdhAraNa gAndhAram is  pronounced by vocal singers as 'ri' and  called shaTsriti rishabham.  The ritu chakra rAgas, and Aditya chakra rAgas thus contain both gandhars, and no rishabham.


'a' i.e. chatusriti dhaivatam is pronounced by vocal singers as 'ni' and called suddha nishAdam of karnATic Music.  The 1st raga in every chakra has the same uttarAnga (second half g,g#,a,c').  These are all nothing but dvi-dhaivata rAgas (two dhaivatas).

'^a' i.e. kaisiki nishAdam is pronounced by vocal singers as 'dha' and call it 'shat-sriti dhaivatam' whreas it is nothing but nishAdam.  The last tune in each chakra have the same uttarAnga i.e. second half g,a#,b,c'.  These are all nothing but dvi-nishAda rAgas (two ni's).

Thus, if CarnATic Music can accommodate double rishabha, double gandhAra, double dhaivata, double nishAda rAgAs as mElakartas, why should there be an objection for accommodating double madhyama rAgAs (i.e. suddh madhyama (f) and prati madhyam (tivr madhyam or f#) in the same rAga.

In fact, there are already some dvi-madhyama rAgas in popular use in CarnATic Music, albeit probable imports from HindusthAni Music.  Examples: BihAg or bEhAg.  YamunA kalyANi.  Active Carnatic mUsic listeners are aware that these two dvi-madhyama rAgas are very sweet and melodic.  Hence it may not be correct to say that mELakartas will lose their sweetness if both madhyamas are used.

Hindusthani Music has a practice of using stronger notes in Ascendant (ArOhaNam) and milder komal note in descendant (avarOhaNa).  This practice, we too seem to have already adopted in rAgAs like bhairavi aTatAla varNam, upachAramulanu tyAgaraja kriti etc.  Similar practice seems to be followed in rAgas like brindAvan SArang and tilang, dEsh etc.

Here is the list of 36 additional mELakartas I propose.

The Nos. 73 to 108 given below are the additional new mELakarta Nos.

Indu Rishi chakram
73, kanaka sAlagam (suddha madhyama kanakangi +  pratimadhyama sAlagam.

74, ratnArnavam (ratnAngi + jalArNavam).
75. gAna varALi (gAnamUrti + jhUla varAli).
76. vananItam (vanaspati + navanItam_.
77. mAnava-pAvani (mAnavati + pAvani).
78. tAna priya (tAna rUpiNi + raghupriya).


NEtra vasu cakram
79. sEnAgavam (senApati + gavAmbOdhi).  gavam = cows.  sEnA gavam = An army of cows.  A beautiful name of a beautiful rAga.
80. hanumatpriya (hanumat tODi + bhava priya).
81. dhEnukapantu (dhEnuka + subhapantu varALi).
82. nATakamArgiNi (nATaka priya + shaDvidha mArgiNi).
83. kOkilasvarnam (kOkilapriya + suvarNA angi).
84. rUpadivya (rUpavati + divya maNi).

agni brahma cakram
85. gAyakadhavaLam (gAyakapriya + dhavaLAngi).
86. vakuLa-nArAyaNi (vakuLAbharaNam + nAma nArAyaNi).
87. mAyAvardhani or mAyavarALi (mAya mALava gauLa+ pantu varALi or kAmavardhani).
88. cakrapriya (cakravAkam + rAma priya).
89. surya-gamanam (suryAkAntam + gamana Srama).
90. hATakaviSvam (hATakAmbari + viSvambari).


vEda dESA cakram
91. jhankAra-syAmala (jhankAra dhvani + SyAmalAngi).
92. naTa-shaNmukhi (naTa bhairavi + shaNmukha priya).
93. kIrasimhiNi (kIravANi + simhEndra madhyamam).
94. kharaharahimam (kharaharapriya + haimavati).
95. gauridharma (gauri manOhari + dharmAvati).
96. varuNanIti (varuNa priya + nItimati).


bAna rudra cakram
97. mArakAnta (mAra ranjani + kAntAmaNi).
98. cAru rishabha (cAru kEsi + rishabha priya).
99. sarasalata (sarasAngi + latAngi).
100. Harivachas (HarikAmbhOji + vAcaspati).
101. Sankara kalyANi (SankarAbharaNam + kalyANi).
102. nAgacitra (nAgAnandini + chitrAngi).


ritu Aditya cakram
103. yAgacaritam (yAgapriya + sucharitam).
104. rAgajyoti (rAgavardhini + jyothivardhini).
105. gAngEyadhAtu (gAngEya bhUshaNi + dhAtu vardhini).
106. vAgbhUshaNi (vAgadhIsvari + nAsikAbhUshiNi).
107. sUla kOsali (sUlini + kOsalam).
108. naTarasika (cala nATa + rasika priya).


I shall shortly add Telugu translation in Telugu script, and Hindi translation in Hindi script.

వీటి తెలుగు అనువాదాన్ని, తెలుగు లిపిలో త్వరలో టైపు చేయగలను.

इनके हिन्दी अनुवाद, देवनागरी लिपी मे,  थोडे दिन में टंकण करुँगा।


To continue.  సశేషం. (ఇంకా ఉంది).  सशेष।


మీరు మీగ్రామంలో లేక పేటలో నాస్తికత్వాన్ని, మార్క్సిజాన్ని పరిచయం, ప్రచారం చేసి, బ్యాలెట్ విప్లవం తెద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించాల్సిన ఈమెయిల్ ybhask [at] gmail [dot] com.
Related Links: Click to go to Post No. 685, which is Part 2 of this post.
No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.