Wednesday, January 8, 2014

114 A Great Caste System

114 Swami Vivekananda tried to justify caste system and the superiority of Brahmins, what a great intellect! వివేకానందగారు కులవ్యవస్థను సమర్ధించిన విధం బెట్టిదన
చర్చనీయాంశాలు: కులవ్యవస్థ, స్వామి వివేకానంద, మీడియా

హాన్స్ ఇండియా ఆంగ్ల పత్రిక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రిక. ఈపత్రికవారు స్వామీ వివేకానందగారి 150వ జయంతి సందర్భంగా ఒక పూర్తి పేజీ కేటాయిస్తూ వ్యాసాలను ప్రచురించటం గమనించదగినవిషయం. 7.1.2014 సంచికలో కులవ్యవస్థపై శ్రీవివేకానందగారి పాత వ్యాసాన్నిపునః ప్రచురించారు. ఈవ్యాసం పేరు THE GREAT INIAN CASTE SYSTEM. చదువుటకు ఆసక్తి ఉన్నవారికి లింక్:- Click to go to HansIndia 7.1.2014 Article

సారాంశం

భారతీయ కులవ్యవస్థను పాశ్చాత్యులు అర్ధం చేసుకోలేక పోయారు.

వ్యాసంలోని ప్రతి వాక్యాన్నీ ఇక్కడ చర్చించడం పాఠకులకు విసుగు కలిగిస్తుంది. ఆసక్తిగల పాఠకులు ప్రశ్నలు వేస్తే, జవాబులు ఇవ్వటం ద్వారా 'బోర్' ను తగ్గించవచ్చు.

కొన్ని వాక్యాలను ఇక్కడ మచ్చుకు తీసుకుందాము.

"We believe in Indian caste as one of the greatest social institutions that the Lord gave to man. What caste really is, not one in a million understands,"
భగవంతుడు మనుష్యులకిచ్చిన అతిగొప్ప సాంఘిక సంస్థలలో భారతీయ కులవ్యవస్థ ఒకటి, అని మేము నమ్ముతాము. అసలు కులం అంటే నిజంగా ఏమిటో, పది లక్షలమందిలో ఒకడు కూడ అర్ధం చేసుకోరు.

వైబీరావుగాడిద వ్యాఖ్య

గొప్ప నమ్మకమే. భారతీయ కుల వ్యవస్థను భగవంతుడు ఇవ్వటం ఏమిటి? అసలు అతగాడు ఉంటే కదా ఇవ్వటానికి. ఉండెనుపో, భగవంతుడు కులవ్యవస్థను తయారుచేసి ఇవ్వాలనుకుంటే భారతీయులకే ఎందుకు ఇస్తాడు? అమెరికా వాడికి, ఇంగ్లాండు వాడికి, చైనా వాడికి ఎందుకు ఇవ్వడు? కులంపేరుతో భారతీయులు మాత్రమే తన్నుకు చావాలని, భగవంతుడిగారి కోరికనా? చాతుర్ వర్ణవ్యవస్థను తయారు చేసింది ఆర్యులు. వర్ణం అంటే రంగు. ఉత్తర యూరప్ నుండి వచ్చిన ఆర్యులకు రంగుపిచ్చి. వర్ణ సంకరం జరగకూడదు (భగవద్గీతలో అర్జునుడి భయం అదే), అంటే రంగులు కలగా పులగం కాకూడదు. ఆర్యుల ప్రకారం, బ్రాహ్మణులు తెలుపు. క్షత్రియులు ఎరుపు. వైశ్యులుపసుపు. శూద్రులు నలుపు. బ్రాహ్మణులు దేవుడి తలకాయలోంచి పుట్టారు. క్షత్రియులు రొమ్ముల్లోంచి పుట్టారు. వైశ్యులు తొడల్లోంచి పుట్టారు. శూద్రులు పాదాల్లోంచి పుట్టారు. తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు రంగు గల ఆర్య స్త్రీలను, అనార్యులైన నలుపు, బ్రౌన్ భారతీయులు వివాహం చేసుకుంటే అది విలోమ వివాహం అవుతుంది, కాబట్టి నిషిధ్ధం. సంతానం చండాలురుగా తీర్మానించబడి గ్రామం వెలుపల నివాసం ఉండాలి. ఇలాగనీ ఆర్యుల ప్రాచీన గ్రంధాలన్ని గడగట్టి, భేరికా దాండ డడాండ డాండ నినదంబు లజాండము నిండ, మత్తవే దండము నెక్కి చాటుచుండగా, ఈవ్యవస్థ గొప్పది ఎలాగయ్యిందో స్వామివివేకానందగారికే తెలియాలి. ఆవ్యాసాన్ని ప్రచురించి హాన్స్ ఇండియా వారికి తెలియాలి.


Every individual is a centre for the manifestation of a certain force. This force has been stored up as the resultant of our previous works; and each one of us is born with the force at his back. This is the great truth which the Lord Sri Krishna, the revealer of the Gita, has tried to explain: and upon this great truth is established the Varnashrama system and the doctrine of Swadharma, etc., of the Hindu Religion.
ఒకానొక శక్తి సాకృతం కావటానికి ప్రతి వ్యక్తీ ఒక కేంద్రం. ఈశక్తి గతజన్మల కర్మల పోగైన ఫలితంగా (సంచిత కర్మలు అనచ్చేమో) స్టోర్ చేయబడింది. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ మన వెనకాల ఈశక్తితో పుట్తాము . గీతాచార్యుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈగొప్ప సత్యాన్నే మనకు వివరించాలని ప్రయత్నించాడు. ఈగొప్ప సత్యం పైనే హిందూ మతం యొక్క వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ, స్వధర్మాచరణ సిధ్ధాంతం ఆధార పడి ఉన్నాయి.

వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్యలు

ఆహా , అర్ధం అయ్యింది, మనందరి వీపులమీదా, పూర్వజన్మల మూట ఉంటుందన్నమాట. పాశ్చాత్యుల వీపులమీద కూడ ఈమూట ఉంటుందా, లేక భారతీయుల వీపులమీది మాత్రమే, ఈమూట ఉంటుందా? గీతాచార్యుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈమూటను భారతీయుల వీపులపైనే పెట్టాటానికి ఎందుకు అవతరించాడు? యూరోపియన్ ల వీపులపై ఎందుకు పెట్టలేదు?
The basis of the lndia's social order is the caste law. I am born for the caste; I live for the caste. Born in the caste, the whole life must be lived according to caste regulation. In other words, in the present day, the Western man is born individualistic, while the Hindu is socialistic. Our castes and our institutions have been necessary to protect us as a nation. Each one of them is the embodiment of the experience of centuries.
భారత సాంఘిక వ్యవస్థ యొక్క పునాది కుల సిధ్ధాంతము. నేను కులము కొరకు పుట్టాను; నేను కులం కొరకు జీవిస్తాను. కులంలో పుట్టినందుకు, సకల జీవితం కులం యొక్కనియంత్రణలో జీవించబడాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వర్తమాన ప్రపంచంలో పాశ్చాత్య మానవుడు వ్యక్తి కేంద్రంగా కలవాడు. హిందువు సామ్యవాది. మన కులాలు, మన సంస్థలు (వ్యవస్థలు?) మనల్ని ఒక జాతిగా రక్షించటానికి అవసరం. వాటిలో ప్రతి ఒకటీ, కొన్ని శతాబ్దాల అనుభవం యొక్క ప్రాపంచిక రూపమే.

వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్యలు

అర్ధం అయ్యింది స్వాములవారూ! మనల్ని ఒకజాతిగా రక్షించింది కులమే.
స్వాములవారి ఈ వ్యాసాన్ని అర్ధంచేసుకోటానికి ప్రయత్నించటం అంటే గొంగట్లో వెంట్రుకలు లెక్కపెట్టటమే అవుతుంది. అయినా ఆఖరుగా ఒక అంశాన్ని పరిశీలిద్దాము.
In Europe, it is everywhere victory to the strong and death to the weak. In the land of Bharata, every social rule is for the protection of the weak. Such is our ideal of caste, as meant for raising all humanity slowly and gently towards the realisation of that great Ideal of spiritual man, who Is non-resisting, calm, steady, worshipful, pure and meditative.
యూరప్ లో , ప్రతిచోటా విజయం బలవంతుడిదే, మరణం బలహీనుడిదే. భారతభూమిలో ప్రతి సాంఘికనియమం కూడ బలహీనుడి రక్షణకే. మన కుల ఆదర్శం ఎలాంటిదంటే, అది సకల మానవాళినీ నెమ్మదిగా, మృదువుగా ఆధ్యాత్మిక మానవుడి గొప్ప ఆదర్శ సాధనకు పైకెత్తి వేయటానికి ఉద్దేశించింది. ఆధ్యాత్మిక మానవుడు అడ్డుచెప్పకుండాఉండేవాడు (non-resisting), నిశ్చలంగా (calm), స్థిరంగా ఒడుదుడుకులు లేకుండా ఉండేవాడు (steady), పూజలు చేస్తూఉండేవాడు (లేదా పూజించే స్వభావంగలవాడు) (worshipful), స్వఛ్ఛతగలవాడు (pure), ధ్యానముద్రలో ఉండేవాడు (meditative). (ఈ ఆదర్శాలన్నీ సాధించటానికి సకల మానవాళినీ కులవ్యవస్థ లిఫ్ట్ చేస్తుందని స్వాములవారి భావం).

వైబీరావుగాడిద వ్యాఖ్య

పైకోటేషన్ లలో అనువాద లోపాలుంటే అవి నావే, పాఠకులు క్షమించాలి. కుల వ్యవస్థలో ఇంత లిఫ్టింగ్ గుణం ఉందని వివేకానందాగారు చక్కగా చెప్పినా, నాకు తెలియక పోటం నాదురదృష్టం. ఇంత గొప్పకుల వ్యవస్థ శూద్రుడైన శంబూకుడు తపస్సు చేస్తుంటే, ఆర్తత్రాణపరాయణుడైన శ్రీరామచంద్రుడు తలనరికి వేస్తే ఎందుకు రక్షించ లేక పోయింది. శంబూకుడు బలహీనుడు కాదా? ఇంత గొప్పకులవ్యవస్థను అమలుచేసిన ధర్మరాజు గారు, ముందుగా కుక్కలకు ఆహారాన్నివేసి, ఏమైనా మిగిలితే చండాలురపైకి విసిరివేసే వాడు. చండాలురు బలహీనులుకాదని భీష్ముడు, దర్మరాజుగారి అభిప్రాయమా? బలహీనులను భారతీయకులవ్యవస్థ రక్షించిన కథను ఒక్కటైనా హాన్స్ ఇండియా వారు ప్రచురిస్తే , వారు వివేకానందాగారి వ్యాసాన్ని ప్రచురించినందుకు మంచి సార్ధకత లభిస్తుంది.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.