Tuesday, March 11, 2014

176 kALahastIsvara Satakam verses 4 to 6

176 kALahastIsvara Satakam verses 4 to 6

topics for discussion: श्रीकाळह्स्तीश्वर शतकं, ధూర్జటి, పద్యకవిత్వం, శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం, kalahastisvara satakam
176 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం ౪ నుండి ౬ పద్యాల వరకు. |శార్దూలము|
నీ నాసం దొడబాటుమాట వినుమా నీచేత జీతంబు నే
గానింబట్టక, సంతతంబు మరివేడ్కన్ గొల్తు, సంతస్సప
త్నానీకంబున కొప్పగింపకుము న న్నాపాటియే చాలు, తే
జీ నొల్లం గరినొల్ల నొల్ల సిరులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా ! 4


ఓ శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా! నీ నా సందు ఒడబాటు అంటే, నీకూ నాకూ మధ్య ఒప్పందం. మాట వినుమా, అంటే నా మాట విను. నీ చేత జీతంబును ఏగానిం బట్టక, సంతతంబు మరి వేడ్కన్ గొల్తు అంటే నీ దగ్గర ఒక్క పైసా కూడ జీతం తీసుకోకుండా, ఎంతో సంతోషంతో నిన్ను సేవిస్తాను. సపత్నానీకానీకానికి ఒప్పగించకుము అంటే నన్ను భార్యా పుత్రులకు అప్పగించ వద్దు. నాకు ఆమాత్రం చాలు. తేజీలు అంటే వేగంగా పరుగెత్తే గుర్రాలు వద్దు. కరి నొల్ల అంటే ఏనుగులు వద్దు. ఒల్ల సిరులన్ , డబ్బు వద్దు.

Verse No. 4 in Roman Script

nI nAsamd oDabATu mAta vinumA nI cEta jItambu nE
gAnim baTTaka, samtatambu mari vEDkan goltu, samtas sapa
tnAnIkambuna koppagimpakumu nann ApATiyE cAlu, tE-
jIn ollan karin ollan olla sirulan SrI kALahastIsvarA!.

ENGLISH GIST
Oh SrI kALahastIsvarA! nI nA samdu oDabATu = agreement between you and me. mAta vinumA = listen to me. nI cEta jItambu nE gAnim baTTaka, samtatambu mari vEDkan goltu= I shall not take salary of a single penny from you. I shall serve you with great happiness. sapatnAnIkambuna koppagimpakumu = Do not abandon me to the care of wives and kin. tEjIn ollan= I do not want horses. karin ollan = I do not want elephants. olla sirulan = I do not want wealth.

पद्य नंबर् ४, हिंदी लिपी मेनी नासं दोड बाटु माट विनुमा नीचॆत जीतंबु नॆ
गानिं बट्टक संततंबु मरि वॆड्कन् गोल्तु संतस सप---
त्ननीकंबुन कोप्पगिंपकुमु नन्नापाटियॆ चालुं ते---
जीनोलन् करि नोल्ल नोल्ल सिरुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 4 ॥

तात्पर्य, भाव, मतलब्ओ काळहस्तीश्वर महादेव्, तुम्हारे और मेरे बीच एक समझौता. मेरा बात मानो, सुनो. मैं आप से एक फूटी कौड़ी का वेतन नहीं लूँगा. मैं बहुत खुशी के साथ आप की सेवा करूँगा. मैरा देखभाल करने के लिए, पत्नियों और परिजनों की ऊपर, मुझे मत छोडीये. मुझे घोडा नहीँ चाहीए. मुझे हाती नहीँ चाहीऎ. मुझे धन नहीँ चाहिए.

Verse 5 in Telugu Script

|మత్తేభం|
భవకేళీ మదిరామదంబున మహా పాపాత్ముడై వీడు న
న్ను వివేకింపడటంచు, నేను నరకార్ణోరాశి పాలైన బ
ట్టవు, బాలుం డొకచోట నాటతమి తోడ న్నూత గూలంగ దం
డ్రి విచారింపక యుండునా ? కటకటా ! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా ! 5

తాత్పర్యం

శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా!! సంసారపు టాట అనే కల్లు మదంలో మహా పాపాత్ముడయ్యాడు వీడు, నన్ను వదిలేశాడు, అనుకుంటూ నరక ఆర్ణో రాశి --- నరక సముద్రపు మున్నీట పాలైన నన్ను పట్టించుకోటం మానేశావు. బాలుడు ఆట మత్తులో పడిపోయి బావిలో పడి పోతే తండ్రి యైనా వాడు నాకేమిటిలే అని ఊరుకుంటాడా? కటకటా --- అయ్యయ్యో!!

Verse 5 in Roman Script

bhava kELI madirA madambuna mahA pApAtmuDai vIDu na nnu vivEkimpaDaTamcu, nEnu narakArNOrASi pAlaina ba ttavu, bAlunDoka cOTan ATa tami tODan nUta gUlamga dam Dri vicArimpaka yunDunA? kaTakaTA! SrI kALahastISvarA.

ENGLISH GIST

Oh kALahastISvarA (addressing the God kALahastISvarA). bhava kELi = the pastime of this ugly family life. madirA madambuna = inebriated with the ale (of family life). mahA pApAtmunDai nannu viVekincaDu amcu = saying that this fellow having become a sinner was not bothering about me (God). nEnu narakArNOrASi pAlaina battavu = you are ignoring me (poet), when I have fallen in the ocean of hell. The poet was using a figure of speech called 'ardhAntara nyAsam' here. He was supporting his statements with an analogy of a father and son. A son engaged in play falls in a well. Won't the father try to retrieve him?

मत्तेभ वृत्तं (छंदस prosody)

भवकेळी मदिरा मदंबुन महा पापात्मुडै वीडु न---
न्नु विवेकिंपडटंचु, नेनु नरकार्णो राशि पालैन ब---
ट्टवु, बालुंड ऒकचोटन् आट तमि तोडन् नूत गूलंग तं---
ड्रि विचारिंपक युंडुना?, कटकटा ! श्री काळ हस्तीश्वरा.

तात्पर्य, भाव, मतलब

भवकेळि --- इस बदसूरत परिवार जीवन का खेल्.
मदिरा मदंबुन --- शराब के साथ नशे में डूब गया हुआ.
महा पापात्मुडै वीडु--- यह व्यक्ती एक पापी बन गया.
नन्नु विवेकिंपडटंचु --- यह व्यक्ती मुझे परवाह नहीँ कर रहा है, यह सोच कर.
नेनु नरकार्णो राशि पालैन बट्टवु, --- मैं नरक के सागर में गिर गया हूँ, तो भी आप नहीँ चिंता कर्ते, मेरा संरक्षण् नहीँ कर्ते.
यहाँ महाकवी धूर्जटी, ऎक अलंकार ''अर्धांतर न्यास'' उपयोग् किया. कवीराज् एक लोकोक्ति उदाहरण से अपना वादन को समर्धन किया. बच्चा खेलते खेलते ऎक कुऎं में गिर गया. तब क्या पिता उसको देखबाल नहीँ करते!!

Verse 6 in Telugu Script


|శార్దూలము|
ఏ వేదంబుఁ బఠించె లూత, భుజంగమే శాస్త్రముల్చూచెఁ, దా
నే విద్యాభ్యసనం బొనర్చెఁ గరి, చెంచే మంత్ర మూహించె, బో
ధా విర్భావ నిదానముల్ చదువులయ్యా? కావు ! మీ పాద సం
సేవాసక్తియె కాక జంతు తతికిన్ శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా ! 6.

తాత్పర్యం

ఓ శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా ! సాలెపురుగు ఏ వేదాలు చదివింది? పాము ఏశాస్త్రాలు చదివింది? ఏనుగు ఏ విద్యాభ్యాసం చేసింది. చెంచు కన్నప్ప ఏ మంత్రము ఊహించాడు. నీ పాదాలు శ్రధ్దతో సేవించాలనే కోరికయే జంతు జాతికి నిజమైన చదువు. గురువులు చెప్తే వచ్చే పాఠాలు చదువులు కావు.

ఈ పద్యంలో శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం యొక్క మూల కథ ఉన్నది. సాలెపురుగు, పాము, ఏనుగు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పోటీపడి శివుడిని పూజించే కథ అందరికీ తెలిసినదే. కన్నప్ప కథ కూడ అందరికీ తెలిసినదే.

Verse No. 6 in Roman Script

E vEdambu paThince lUta, bhujangamE SAstramul cUce, tA
nE vidyAbhyamasanam bonarce kari, cencE mantram Uhince, bo
dhA virbhAva nidAnamul caduvulayyA? kAvu! mI pAda sam
sEvAsaktiye kAka jantu tatikin SrI kALahastISvarA.

English Gist

E vEdambu paThince lUta = Which vEdAs (holy scriptures in India) did the spider read?
bhujangamE SAstramul cUce,= Which sciences did the serpant peruse?
tAnE vidyAbhyamasanam bonarce kari, = Which academic course did the elephant undergo?
cencE mantram Uhince, = Which holy chant did the cencu (tribal youth called kannappa) conceive?
mI pAda samsEvAsaktiye kAka jantu tatikin = intense desire in serving at your feet alone is the true education.
bodhA virbhAva nidAnamul caduvulayyA? kAvu! = Are those lessons which are taught by teachers, true learning? No, definitely, not.

More explanation: This verse explains the base story of the SrI kALahasti spiritual locale. Here are two stories.

Story of spider, snake and elephant


A spider (Sri = spider, one of several meanings) used to decorate the deity Lord Shiva in a dilapidated mandir at Sri KALa hasti, with its spider-nets, and worship it.
Same day, some time later, a snake (kALam = snake) used to arrive and remove the spider-nets. The serpant used to decorate the deity with gems. (Indians believe genuine cobra snakes have gems in their hoods).
After the departure of the serpant, an elephant (hasti =elephant) used to visit the temple, bringing creepers and flowers to adorn the deity. The elephant also used to bring water with its trunk and bathe the deity. It used to remove the left overs of spider-threads and the gem decorations made by the snake and replace them with leaves and sweet smelling flowers.

One day, all of them arrived at the same time and faced one another with wrath of rivalry. They fought with one another, died, and attained liberation.

Now, you can see why the poet questioned: Which vEdAs did the spider read? Which scriptures did the snake peruse? Which education did the elephant undergo? For true devotion, there is no need of holy scriptures and spiritual education. All that one needs is sincere dedication.

The story of cencu (called Kannappa, a tribal)

One day in the forest, a tribal youth called Kannappa, found Lord Shiva exposed to vagaries of climate and weather. He invited the Lord to his village and enjoy all the delicious foods, girls and other comforts which he himself was getting.

The Lord did not move, in spite of his beseechments. Instead, blood starting oozing from the Lord's eyes. Kannappa thought that Lord had some eye ailment. Kannappa, using the arrow in his hand, plucked his own eye and inserted into the hole of Lord's eye. (A sort of surgery).

Now, blood started oozing even from the second eye of the Lord. Kannappa plucked his second eye also and replaced Siva's eye with his own.

Thus, the great sacrifice made by the cencu tribal youth Kannappa earned him , his deliverance.

No wonder, the poet dhUrjaTi recalled: cencE mantram Uhince, = Which holy chant did the cencu (tribal youth called kannappa) conceive?

Verse 6. शार्दूल वृत्त पद्य (छंद)

ఏ వేదంబుఁ బఠించె లూత, భుజంగమే శాస్త్రముల్చూచెఁ, దా
ऎ वेदंबु पठिंचॆ लूत, भुजंगमे शास्त्रमुल् चूचॆ, ता
నే విద్యాభ్యసనం బొనర్చెఁ గరి, చెంచే మంత్ర మూహించె, బో
ने विद्याभ्यसनं बॊनर्चे करि, चॆंचे मंत्र मूहिंचॆ, बो
ధా విర్భావ నిదానముల్ చదువులయ్యా? కావు ! మీ పాద సం
धा विर्भाव निदानमुल् चदुवुलयया? कावु! मी पाद सं
సేవాసక్తియె కాక జంతు తతికిన్ శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా ! 6.

सेवासक्तियॆ काक जंतु ततिकिन्, श्री काळहस्तीश्वरा  ! 6.

तात्पर्य, भाव, मतलब्


ओ श्री काळहस्तीश्वर महादेव् !! किस् पवित्र ग्रंध मकडी ने पढा !
किस् पवित्र शास्त्र साप ने पढा !
किस विद्याभ्यसन् हाथी ने सीखा!
किस मंत्र चॆंचु ने सोच लिया!
जंतु ततियों को होना चाहिए, श्रध्धा और् भक्ती, आप को पाद सेवा मे अनुरक्ती.
जिस विद्या हम तालीम् मे पाते हैं वह सइ विद्या नहीँ होते.

आप क्यों इस श्री काळ हस्तीश्वर् शतक को हिंदी और अंग्रेजी में तरजुमा कर रहे है.? Why are you translating this kALahastiSvar Satakam into English and Hindi? మీరు ఈ శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకాన్ని ఎందుకు ఆంగ్లంలోకి, హిందీ లోకి అనువదిస్తున్నారు?

ధూర్జటి మహాకవి అనే వాడి ఈ పవిత్ర భారత దేశంలో, తెలుగు గడ్డపై ఉండే వాడని సకల ప్రపంచానికీ తెలియాలని. హిందీ, ఇంగ్లీషులో, మరియు ఇతర ప్రపంచ భాషలలో వ్రాస్తేనే అది విశ్వానికి తెలుస్తుంది.

The whole world should know that there lived a great poet by name dhUrjaTi in India, on this telugu land. The whole world will know it , only if I write it in Hindi, English and other world languages.

पूरी दुनिया को यह पता होना चाहिऎ कि: इस भरत खंड् में, इस तॆलुगु धर्ती पर, धूर्जटी नामक एक महाकवि, जिया था.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.