Monday, November 16, 2015

602 Part 1 of Kidney Troubles and the confusion about potassium. भाग १ किड्नी ट्रबुल्स భాగం 1 కిడ్నీ సమస్యలు


WHY BANANA FRUIT IS NEVER A DESIRABLE FOOD? कदली फल खाने के लियो क्यों पथ्य नहीं है? అరటి పండు తినటానికి ఎందుకు అపథ్యం? CAUTION: This is not a medical Blog. I am not a Doctor. यह वैद्य ब्लाग नहीं है। मै वैद्य नहीं हू। ఇది వైద్య బ్లాగ్ కాదు. నేను డాక్టర్ ని కాదు.


abhuktvA Amalakam pathyam,
bhuktvA tu badarI phalam,
kapiththam sarvadA pathyam,
kadaLI phalam na kadAcana.


Eating a gooseberryfruit before meal, is good for health. After meal, eating berry fruit (Ziziphus mauritiana of family rhamnaceae), will be good. Eating stone apple, is always desirable. But, banana fruit is never a desirable thing to eat, (from the point of view of health).


अभुक्त्वा आमलकं पथ्यं भुक्त्वा तु बदरीफलम् |
कपित्थं सर्वदा पथ्यं कदली न कदाचन ||


भोजन खाने के पहले, आमलक फल को खाना, आरोग्य के लिये अभिलषणीय है। भोजन खाने के बाद, बदरी फल खाना अछ्छा रहेगा । कपिथ्थ फल को हमेश खा सकते हैं। कदली फल खाना कभी नहीं वांछनीय है।


అభుక్త్వాఆమలకం పథ్యం,
భుక్త్వా తు** బదరీ ఫలం**
కపిథ్థం సర్వదా పథ్యం,
కదళీ న కదాచన.


అన్నం తినక ముందు ఉసిరి పండును తినటం మంచి పథ్యం (ఆరోగ్యానికి మంచిది). భోజనం తరువాత రేగు పండు తినటం పథ్యం. వెలగపండును తినటం ఎల్లప్పుడూ మంచిదే. అరటి పండు ఎప్పుడూ పథ్యం కాదు.


ybrao-a-donkey's views. You need not agree with me. There is no need for you to feel hurt, and yet remain silent. You are welcome to write your comments below, even if they are harsh. वैबीराव गधे के विनम्र राय। వైబీరావు గాడిద వినమ్ర అభిప్రాయం, మీరు ఏకీభవించాలనే నిర్బంధమేమీ లేదు. అదే సమయంలో మీరు నొచ్చుకో వలసిన అవసరం లేదు. మీ అభిప్రాయాలు ఎంత కఠినమైనవైనా, దయయుంచి కామెంట్లలో వ్రాయండి. నేనేమీ నొచ్చుకోను. శక్తి కొద్దీ గాడిద బుధ్ధితో జవాబు ఇస్తాను.


This verse is found in some Moral Science (nIti SAstram) Books. But is exact origin is not known.


Among ancestral Indians and, Medieval Indians, some classes of people used to spare time to study the effect of different types of foods they eat, on their bodies and health. They used to try to establish some sort of *`CAUSE AND EFFECT`* relationship between eating of a particular food and its consequent positive and negative effects on their bodies.


Through the Centuries of Indian History, those these food-disease relationships, food-health relationships have not been standardised and scientifically studied using Statistical Methods or Quantitave Applications, some of the verses in use in India to decide on what to eat and what not to eat, seem to hold good in their homes.


Reasons for suggesting that bananas are undesirable for health, are not available anywhere.

LATEST SCIENTIFIC RESEARCH नवीन शास्त्रीय परिशोथन फलित ఇటీవలి వైద్య పరిశోథనా ఫలితాలు

LINK for those who wish to read about *Potassium containing foods and their effect on kidneys:

1. It is commonly accepted that Bananas are rich in potassium.

2. At one website, an opinion was expressed that during mornings Sodium foods will do good, and in evenings Potassium foods will be better. Many fruits contain Potassium, and it was thought that fruits can be taken during evenings.

3. As per DeccanChronicle.com: Link: http://www.deccanchronicle.com/150914/nation-current-affairs/article/kidney-heart-problems-linked

"...Patients suffering from chronic kidney diseases develop resistance to hypertension drugs, have **lower potassium levels and also face sudden cardiac arrest**, stated nephrologists at a global alumni meet on the 61st anniversary of Gandhi Medical College on Sunday. ..."


From this, can we deduce as Bananas are rich in potassium, cardiac arrest cases will be reduced?4. Deccan Chronicle Report dated 14.11.2015 Link : http://www.deccanchronicle.com/151114/lifestyle-health-and-wellbeing/article/potassium-rich-diet-may-protect-kidney-heart-diabetics.


Title of the news report itself indicates that Potassium rich diet may protect-kidney-heart-diabetics. "Potassium-rich diet may protect kidney, heart of diabetics".


This web page quotes research studies of Shin-ichi Araki of Shiga University of Medical Science in Japan.


At least some readers may get an impression that it will be better to consume foods which give more potassium, and hence take more bananas?!!! కొందరు పాఠకులకైనా పొటాషియాన్ని పెంచుకోవాలనే ఆలోచన వచ్చే అవకాశం ఉంది. పొటాషియాన్ని పెంచుకుంటే హైపర్ కాలేమియా, తగ్గించుకుంటే హైపో కాలేమియా రిస్కులు ఉంటాయి.


The Hindu has also quoted the same Japan report, to say that high potassium foods do good in preventing diabetes. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-metroplus/a-potassiumrich-diet-may-protect-from-diabetes/article7881420.ece


"...Consuming a diet rich in potassium may help protect the heart and kidney health of patients with type 2 diabetes, a new study has claimed. ..."

5. Kidney.Org Report, apparently not dated, advises on reducing potassium consumption, for kidney-weak patients. Link for this report: http://https://www.kidney.org/atoz/content/potassium.


This web page gives lists of high potassium foods, and low potassium foods in a tabler form.


LEACHING लीचिंग లీచింగు
It also explains the procedure for leaching high potassium foods, to reduce their potassium contents to desirable levels. ఈ వెబ్ సైట్ లో ఆహారాల్లో పొటాషియాన్ని తగ్గించి తినటానికి ఒక పధ్ధతిని వివరించింది. దీనిని లీచింగు అంటారుట.


This kidney.org site thanks:--

"The National Kidney Foundation would like to thank the Council on Renal Nutrition for the development of this fact sheet.". జాతీయ కిడ్నీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు (అమెరికాలో) రీనల్ న్యూట్రీషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళకి ఆ వాస్తవాల పేజీని తయారు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.


SUMMARY:

Our ancestors (nIti SAstram) seem to suggest that bananas (rich in potassium) are not desirable. Kidney.Org report linked above suggests reduction of Potassium. But the Japan Report published by DC and Hindu seem to support increased potassium consumption.


Only non-existent God seems to know the truth.

(To continue after further investigation. सशेष. और शोथन करने के जरूरत है। ఇంకా పరిశోథించాల్సిన అవసరం ఉంది.)


TAIL PIECE धूमकेतु తోకచుక్క WHILE typing this article, I was listening to the National Program of Music Sangit Sammelan of All India Radio.


It is Carnatic Vocal. Vidushi Gayatri Venkata Raghavan. A very melodious concert. The last and main item of the program is rAg kIravANi, kaligi unTE kadA. Both the AlAp and the gat gave an impression that Simhendra Madhyamam rAga is being sung. This is probably because Kiravani and Simhendra Madhyamam are very close ragas. The difference is only in the sriti of madhyamam. Kiravani has Suddh madhyam (milder) whereas Simhendra Madhyamam uses the note prati madhyamam (stronger i.e. tIvr madhyam).


One probable reason may be: The singer has apparently sung in panchama Sriti i.e. sa note at a higher level of 5. Its shadjam sriti equivalent of sriti 1, gives us rAga Haimavati (not "SimhEndra Madhyamam" as written by me here earlier. I apologise for the error). However, I felt that I was listening to SIMHENDRA MADHYAMAM, probably because of my own listening problems. Any way, a great concert because both Kiravani and Simhendra Madhyamam penetrate through hearts.


1 comment:

  1. New Diet Taps into Revolutionary Idea to Help Dieters LOSE 15 Pounds within Only 21 Days!

    ReplyDelete

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.