Sunday, July 19, 2015

547 What is Sin? What is Merit? Part 3 of Godavari Pushkaras. पाप क्या है? पुण्य क्या है? भाग ३ गोदावरी महा पुष्कर ఏది పుణ్యం ఏది పాపం? భాగం ౩ గోదావరి పుష్కరాలు


Continuation from the previous posts.Click to go to Part 1 of Godavari Pushkara Festival, post No. 543. గోదావరి పుష్కరాలు, రెండవభాగం పోస్టు నం. 537 -- Click to go to Part 2 of Godavari Pushkara Festival, post No. 543. గోదావరి పుష్కరాలు, రెండవభాగం పోస్టు నం. 543

The first discourser to respond on the miserable mishap of the death of 30 pilgrims and the GRIEVIOUS INJURIES of numerous persons at the Godavari Maha Pushkara Festival 2015 is Shri Garikapati Narasimha Rao, a reputed scholar and TV commentator on spiritual matters.

One quote from what Shri Garikapati Narasimha Rao is reported to have said:
(This is in my mother tongue Telugu language, spoken by 100 million people across the world:).
"...ఇవి మహాపుష్కరాలు అనేది పెద్ద తప్పు. మహా అంటే 1212.. 144 అన్నారు. దీన్ని మహాపుష్కరాలని ఎలా చెప్తారు? పోనీ గోదావరి పుట్టుక నుంచి లెక్కపెట్టారనుకుంటే నది పుట్టుకను ఎలా లెక్కిస్తారు? మహా పుష్కరాలన్నమాట ఎవరు ప్రచారం చేశారో వాళ్లంతా దీనికి బాధ్యులే. పైగా.. ‘‘ఇది 144 ఏళ్లకొకసారి వస్తుంది. మళ్లీ 144 ఏళ్ల వరకూ మనం బతికుంటామో బతికుండమో? ఇప్పుడు మునక్కపోతే పిశాచి జన్మ ఎత్తుతాం. రాక్షస జన్మెత్తుతాం’’.. ఇలా కొందరు ప్రచారం చేశారు. పుష్కరాల్లో స్నానం పుణ్యం వస్తుందని చెబితే సరే! కానీ... చేయకపోతే మహాపాపం చుట్టుకున్నట్టే, జన్మ మొత్తం వ్యర్థం.. అని ప్రవచన చక్రవర్తులు చెప్పడమే దారుణం. "

Approximate English gist: It is a big mistake to say that these "pushkarAs" are Great Grand Gigantic Pushkaras. (ybrao a donkey's explanation: There is no exact English equivalent for the attribute "mahA" which is a composite attribute of the three attributes Great, Grand, Gigantic.) . They said Maha means 12 x 12 .. 144. (Explanation: Pushkara festivals come every 12 years. A pushkara festival compounded after 12 pushkara festivals or 12 square is maha pushkara which comes every 144 years). How can they say that these are mahA pushkarAs? If we assuming that they counted from the birth of the Godavari River, how do they calculate the birth of a River? Whoever have made the propaganda that these are mahA pushkarAs, they should also be responsible for this (mishap). Besides, "This will come every 144 years. We may, or may not live for further 144 years. "If we do not immerse ourselves in the River now, we shall be born as some blood-sucking vampire.", thus some persons have amplified and broadcast. It may be OKay, if they say that by bathing during pushkarAs, one will get heavenly credit and merit. But, ... "If not done, great sin will wind around, life is waste ... thus, the Emperors of Discourses (pravacana cakravartulu) telling is abominable.

Approximate Hindi gist (India's National Language): यह बडा गलत है इनको महा पुष्कर कहना। ... महा के मतलब १२ x १२ = १४४ (विवरण: हर एक पुष्कर दस साल. बारह पुष्करों के बाद या ने १२ x १२ = १४४ साल के बाद आनेवाले पुष्कर महा पुष्कर). इन पुषकरों को वे महा पुष्कर कैसा कह सकते ? गोदावरी नदि के जन्म साल से गिन्ती किये , ऐसा समझने के लिये लायक नहीं है, क्योंकि, नदियों के जन्म समय कौन गिन सकते ? जो भी हो, इन पुष्करों को महा पुष्कर वार्ता फैलाये, वे इसको (मृतियों को) बाध्य बनना चाहिए। इसके शिवा, यह १४४ साल में एक बार आयेगा। हम आगे और १४४ साल जीते या नहीं। अगर हम हमारे को नदी में अभी नहीं डुबाये, तो हमारे को पिशाच जन्म मिलेगी। ... ऐसा कुछ लोग वार्ताये फैलाये। पुष्करों में नहान करने से पुण्य मिलेगा, यह कहना, ओके। लेकिन, ... "अगर नहीं किये, महा पाप हमें गेर लेते, जिंदगी बेकार हो जायेगा। ... ऐसा, प्रवचन चक्रवर्तीयों कहना दारुण है।
Here is the link to study in Andhra Jyothi daily, dated 15.7.2015, the views of Shri Garikapati Narasimha Rao. श्री गरिक पाटी नरसिंहाराव महोदय के वचन पढने के लिये, यह है लिंक: శ్రీ గరికపాటి నరసింహారావు గారి అభిప్రాయాలు చదవటానికి లింకు ఇదిగో Click to go to Garikapati in Andhra Jyothy Daily.

AndhraJyothy.com, the number 2 daily of United Andhra Pradesh, has raised the issue of Discoursers, Preachers, Interpretors (దేవాలయాలలో, మరియు టీవీలలో పురాణాల, ఇతిహాసాల ఉపన్యాసకులు, ప్రవచనకర్తలు, ప్రవచనకారులు) over-influencing (exerting an undue dominating influence) on the viewers, particularly about Pushkara Festival of Godavari, and specifically identified the leading ace interpretor Scholar Shri Chaganti Koteswara Rao as one of the contributors to the swelling of crowds at Pushkara steps on Godavari River, resulting in a ghastly stampede and death of 30 innocent pilgrims and injury of several others. The title of the Editorial is "Edi pApam, Edi puNyam? Which is sin? Which is merit and virtue?". The Editorial also has substantially covered the role played by Swamijis (Ochre robed monks) in perpetuating superstitions among people, and for being oblivious to the exclusion or non-participation of dalits in religious events.

For those, who wish to study (not just READ and throw away), here is the link. Click to go to Andhra Jyothi Editorial 19.07.2015

A.P. Herald.com has taken a different view of the Andhra Jyothi Editorial. Here is the link for those who wish to have a look at the "critic" of the "criticism" of the Andhra Jyothi.

Click to go to APHerald.com.

The Residual Andhra Pradesh State Government has temporarily bought peace, by distributing cheques of Rupees one million each, to the kith and kin of the deceased pilgrims.ybrao-a-donkey's-humble comments. वैबीराव गधे के विनम्र राय. వైబీరావ్ గాడిద వినమ్ర భావాలు, వీటితో మీరు ఏకీభవించ వలసిన అవసరం లేదు.
We can write a thousand web pages on this. I hope that I shall live for another 144 years and complete the goal. हम इस विषयांश पर एक हजार पृष्ट लिख सकते है। मुझे आशा है कि, मै इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये, और १४४ साल जीता रहूँगा। మనము ఈవిషయంపై ఒక వేయి వెబ్ పేజీలు వ్రాసుకోగలం. ఈ లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసుకోటానికి నేను ఇంకో 144 సంవత్సరాలు బ్రతికుంటానని ఆశిస్తున్నాను.

(To continue सशेष ఇంకా ఉంది. To be completed and revised).

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.